Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070
Previous slide
Next slide

STATUT

FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU

INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

– tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2023 r.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi (93-338, ul. Rzgowska 281/289), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075321 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 7292242712, REGON: 471610127, w imieniu którego działa Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, zwany dalej FUNDATOREM, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 26 września 2014 roku przez notariusza Julitę Klepaczko w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, repertorium A Nr 2481/2014, o ustanowieniu fundacji pod nazwą Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” zwaną dalej Fundacją.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja ICZMP.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest Łódź.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§5

 1. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

  1. Udzielanie pomocy szpitalom i innym placówkom medycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej, organizacyjnej, w szczególności Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
  2. Działalność charytatywna, udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom będącym pacjentami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a także chorym, pokrzywdzonym przez los pod względem fizycznym, zdrowotnym, w tym również działalność oświatowa i wychowawcza w tym zakresie.
  3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia.
  4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  6. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju działalności naukowo badawczej.
  7. Działalność naukowa oraz naukowo – badawcza a także propagowanie i wdrażanie działalności naukowo badawczej w zakresie ochrony zdrowia.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 2. organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych i akcji charytatywnych na rzecz pacjentów Instytutu CZMP,
 3. organizację przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży,
 4. organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń oraz spotkań dla lekarzy oraz pacjentów oddziałów Instytutu CZMP,
 5. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane za pośrednictwem portali społecznościowych,
 6. pomoc pacjentom oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność prewencyjną przeciwko przemocy,
 7. organizację koncertów, wystaw, pokazów, projekcji filmowych na rzecz pomocy pacjentom oraz rozwoju Instytutu CZMP,
 8. promowanie idei Fundacji, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu,
 9. dystrybucję ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów;

Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:

 1. organizację sympozjów naukowych, kongresów oraz konferencji w dziedzinie medycyny oraz promowanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia,
 2. prowadzenie prac naukowych oraz podejmowanie działań wspierających rozwój nowych technologii w dziedzinie medycyny,
 3. organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu medycyny, nauki, kultury, sportu.

§9

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi.

Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz wszelkie mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja może, w celu realizacji jej celów statutowych, prowadzić dodatkową działalność gospodarczą.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  • PKD 58.19.Z – działalność wydawnicza;
  • PKD 18.12.Z – działalność poligraficzna;
  • PKD 58.11 .Z – wydawanie książek;
  • PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 70.22.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • PKD 47.73.Z – detaliczna sprzedaż wyrobów farmaceutycznych;
  • PKD 47.99.Z – detaliczna sprzedaż wyrobów medycznych i ortopedycznych oraz inna sprzedaż niesklasyfikowana, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek;
  • PKD 78.10.Z – działalność związana z pozyskiwaniem ofert pracy i wyszukiwaniem pracowników;
  • PKD 78.20.Z – działalność związana z kierowaniem pracowników do pracy;
  • PKD 78.30 – działalność związana z udostępnianiem pracowników.”     
 5. Fundacja przeznacza kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.
 6. W zakresie gospodarowania majątkiem Fundacji Statut zabrania:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:darowizn, spadków i zapisów,

 1. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych (w tym środków unijnych),
 2. zbiórek i imprez publicznych,
 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
 6. prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

§12

 1. Przychody Fundacji przeznaczane są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrywanie kosztów działalności Fundacji. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.”
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Władze Fundacji

§14

 1. Władzami fundacji są:
  • Zarząd Fundacji
  • Rada Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji

§15

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje ponadto w przypadku:
  • zgonu członka Zarządu,
  • pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób Reprezentacji

§17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

Rada Fundacji

§18

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 8 do 22 członków.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator, który określa również ilość członków Rady.
 4. Członkiem Rady Fundacji z mocy statutu jest Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, który jest jednocześnie jej Przewodniczącym.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Nie dotyczy to Dyrektora Instytutu – Przewodniczącego Rady.
 6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu wyrażony w uchwale podjętej większością głosów lub na wniosek Rady wyrażony w uchwale podjętej większością głosów, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Każdy członek Rady ma jeden głos. Członek Rady, który jest nieobecny podczas posiedzenia Rady może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu. Członek obecny może reprezentować tylko jednego Członka nieobecnego.
 5. Podejmowanie przez Radę uchwał może odbywać się w trybie głosowania pisemnego, bez zwoływania posiedzenia. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeśli każdy Członek Rady wyraził zgodę na głosowanie pisemne oraz otrzymał treść projektu uchwały.
 6. Rada Fundacji może obradować i głosować nad podjęciem uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§20

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
  • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
  • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  • Nadzór nad działalnością Fundacji.
  • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę statutu Fundacji, na połączenie z inną Fundacją lub na likwidację Fundacji.

§21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zmiana Statutu

§22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji wyrażony w drodze uchwały. Zgody na zmianę statutu Rada Fundacji udziela w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Połączenie z inną fundacją

§23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który składa wniosek o wyrażenie zgody na połączenie Radzie Fundacji. Rada Fundacji wyraża zgodę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§27

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji podlegają przekazaniu na rzecz Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
 2. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy składają sprawozdanie z czynności likwidacyjnych Dyrektorowi Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji.

§28

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pliki do pobrania

#

Plik

Data Publikacji

Typ

Rozmiar

1

2024-02-21 20:03

pdf

674 KB