Previous slide
Next slide

Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie pomocy szpitalom i innym placówkom medycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej, organizacyjnej, w szczególności Instytutowi „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
 2. Działalność charytatywna, udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom będącym pacjentami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a także chorym, pokrzywdzonym przez los pod względem fizycznym, zdrowotnym, w tym również działalność oświatowa i wychowawcza w tym zakresie.
 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia.
 4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 6. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju działalności naukowo badawczej.
 7. Działalność naukowa oraz naukowo – badawcza a także propagowanie i wdrażanie  działalności naukowo badawczej w zakresie ochrony zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
  1. organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych i akcji charytatywnych na rzecz pacjentów Instytutu CZMP,
  2. organizację przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży,
  3. organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń oraz spotkań dla lekarzy oraz pacjentów oddziałów Instytutu CZMP,
  4. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane za pośrednictwem portali społecznościowych,
  5. pomoc pacjentom oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność prewencyjną przeciwko przemocy,
  6. organizację koncertów, wystaw, pokazów, projekcji filmowych na rzecz pomocy pacjentom oraz rozwoju Instytutu CZMP,
  7. promowanie idei Fundacji, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu,
  8. dystrybucję ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów;
 2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:
  1. organizację sympozjów naukowych, kongresów oraz konferencji w dziedzinie medycyny oraz promowanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia,
  2. prowadzenie prac naukowych oraz podejmowanie działań wspierających rozwój nowych technologii w dziedzinie medycyny,
  3. organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu medycyny, nauki, kultury, sportu.

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi.